Over IAB Ingenieurs

Als dit u aanspreekt:

> Optimale veiligheid van mens en machine
> Beveiliging tegen aansprakelijkheid
> Veiligheidsbeoordeling conform EU eisen
> Integratie van uw wensen en de wettelijke eisen
> Een aanspreekpunt voor contact met instanties
> Eenduidige communicatie met toeleveranciers
> Begrijpelijke en up to date dossiers
> Heldere gebruiksaanwijzingen
> Praktijkgerichte benadering
> Betrouwbaar en gedegen advies

Spreekt u ons dan aan!
IAB Ingenieurs
Veiligheidsexpertise

Optimale veiligheid van mens en machine

Het begrip optimale veiligheid levert in de praktijk vaak de nodige problemen op. Enerzijds willen we gebruikers zo goed mogelijk beschermen tegen gevaren. Anderzijds willen we ook goed met machines en apparaten kunnen werken. Soms valt er met machines niet te werken, doordat beveiligingen onpraktisch zijn.

Met optimale veiligheid bedoelen wij, dat er in ieder geval aan de wettelijke eisen wordt voldaan én dat er gewerkt kan worden met machines en apparaten. Hierover denken wij mee en dragen oplossingen aan.

Beveiliging tegen aansprakelijkheid
Door producten. machines en apparaten te laten voldoen aan de wettelijke eisen en voorschriften wordt er een beveiliging tegen aansprakelijkheid ingebouwd. Voor steeds meer producten bestaan er normen. Door als fabrikant aan deze normen te voldoen, wordt in eerste instantie de gebruiker beveiligd tegen gevaren, in tweede instantie wordt de kans op toegewezen claims aanmerkelijk verkleind. Steeds meer aansprakelijkheidsverzekeringen bevatten de clausule dat de producten in overeenstemming moeten zijn met de wettelijke eisen en voorschriften.

Veiligheidsbeoordeling conform EU-eisen
Vanuit de EU worden er diverse eisen gesteld aan producten, apparaten en machines. Eén van de eisen zijn de zogenaamde CE-richtlijnen. De CE-richtlijnen bevatten voornamelijk veiligheidseisen met betrekking tot een groot aantal soort producten. Zie overzicht CE-richtlijnen. Om aan de CE-eisen te voldoen zijn er tal van geharmoniseerde normen. Dit zijn Europees aanvaarde normen, wat betekent dat ieder EU (in feite EER) land dezelfde eisen hanteert. Wanneer wij voor u een veiligheidsbeoordeling doen, dan gebeurd dat op basis van de genoemde EU-eisen en -normen.

Integratie van uw wensen en de wettelijke eisen
Met betrekking tot uw product heeft u doorgaans wensen. Vaak is dat niet helemaal in overeenstemming met de wettelijke eisen. De wensen kunnen variëren van gebruikte materialen, ontwerp-aspecten tot kleurstellingen. Wij signaleren in eerste instantie op welke punten er geen overeenstemming is met de voorschriften. Dit wordt in een helder verslag (met foto’s indien mogelijk) vastgelegd. Vervolgens bespreken we samen wat de mogelijkheden zijn om eisen en wensen te laten samenkomen.

Eén aanspreekpunt voor contact met instanties
Niet alle, maar diverse CE-richtlijnen en ook nationale wetgevingen, zoals het attractiebesluit (uitsluitend voor fabrikanten) vereisen een keuring door een erkende instantie. Indien keuring door een erkende instantie van toepassing is, kunnen wij dit geheel voor u verzorgen. Doorgaans stellen wij de nodige documentatie op, zoals technische dossiers, handleidingen en sturen dit naar de keuringsinstantie.

Eenduidige communicatie met toeleveranciers
Wanneer u als fabrikant onderdelen van toeleveranciers inkoopt of bewerkingen laten uitvoeren door derden is het belangrijk om hieraan aanvullende eisen te stellen in het kader van CE-markering. Het op schrift vastleggen is aan te bevelen, zodat eenduidig de afspraken vast liggen.
Met name bij het toeleveren van bijna complete machines is het belangrijk, om van de toeleverancier te eisen dat hij/zij deze machines reeds zoveel mogelijk volgens de CE-richtlijnen maakt en dit ook schriftelijk verklaart. Ook het bijleveren van een handleiding is hiervan belang, ondanks dat dit niet verplicht kan worden gesteld, is het verstandig om dit eenduidig overeen te komen.
Een ander voorbeeld is het maken van speelgoed. Hiervoor is het belangrijk om te weten welke kunststoffen zijn gebruikt voor het vervaardigen er van. Dit is vooral van belang bij bijtringen, etc., omdat kinderen proeven en de stoffen die vrijkomen niet schadelijk mogen zijn.

Begrijpelijke en up to date dossiers
Van vrijwel ieder product dat onder de CE-richtlijnen valt, maar ook het attractiebesluit, dient een technisch dossier te worden opgesteld. Dit dossier is en blijft eigendom van de fabrikant. Voor het technische dossier is het belangrijk dat dit ook voor derden inzichtelijk is. Tevens niet minder belangrijk is het up to date houden van wijzigingen.
De door IAB Ingenieurs opgestelde dossiers bevatten standaard een duidelijke inhoudsopgave met wijzigingsbeheer. Naast een papieren versie leveren wij ook een digitale versie.

Heldere gebruiksaanwijzingen
Bij de meeste producten, apparaten en machines is een handleiding vereist. Naast de wettelijke verplichting hiervoor, geeft u als fabrikant zorgvuldig aan waarmee de gebruiker rekening dient te houden. Met name voor de veiligheid en de aansprakelijkheid is de handleiding een belangrijk document.
Onze doelstelling is dat de handleiding zo praktisch mogelijk moet zijn, maar tevens ook alle van belang zijnde informatie moet bevatten. Het is de zorgvuldigheid en plicht om de gebruiker voor de gevaren die er vrijwel altijd zijn, te waarschuwen.

Praktijkgerichte benadering
In onze veiligheidsbeoordelingen proberen we ons zo veel mogelijk in te leven in de praktijk situatie. Daarop volgend presenteren we onze bevindingen zo praktisch mogelijk. Dit betekent dat we vrijwel altijd onze bevindingen met een presentatie en / of met foto’s verduidelijken, zodat duidelijk is waar het over gaat.
In sommige gevallen monteren, plaatsen en testen we machines en apparaten op ons eigen kantoor, om zo voor langere tijd het product te kunnen testen en beoordelen.

Betrouwbaar en gedegen advies
Met betrouwbaar bedoelen we dat we steeds met u als klant in contact willen blijven. Dat wil zeggen, we doen wat we zijn overeengekomen en mocht dat anders uitpakken dan zeggen we dat ook en gaan we in gesprek met elkaar.
Met gedegen bedoelen we dat we steeds alle voorschriften en eisen beoordelen. We beginnen steeds met een praktische beoordeling en daarna volgt een theoretische beoordeling. Dat laatste betekent concreet dat we met de normen en voorschriften in de hand, punt voor punt een beoordeling uitvoeren en hiervan een verslag maken.