Missie / Visie / Strategie

Missie van IAB Ingenieurs:

het waarborgen en bevorderen van het menselijk welzijn door het ter beschikking stellen en inzetten van veiligheidsexpertise voor producten, machines, installaties, arbeidsmiddelen, werkplekken en werksituaties. Het delen van kennis en kunde op het gebied van veiligheid is één van onze belangrijkste drijfveren.

We proberen steeds in contact te blijven met deze missie en van daaruit onze werkzaamheden uit te voeren en keuzes te maken.

Centraal in ons werk staat steeds het geven van trainingen en opleidingen inclusief het toetsen van producten, machines, werksituaties, etc. met als referentiekader de wetgeving en normeringen.

Wij streven niet naar personeelsgroei en marktleiderschap (in de zin van omzet), maar wel naar een bedrijfsmatige en persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Hierbij willen we onze klanten van een zo goed en praktisch mogelijk advies dienen. Bij een zo goed mogelijk advies moet worden gedacht aan het correct en volledig inschatten van veiligheidsrisico’s. Hierbij gaan we er van uit dat er meer is dan alleen het volgen van voorschriften.

Ook besteden we aandacht aan veiligheidsbewustzijn. We zien steeds vaker, dat ondanks vele voorschriften en technische maatregelen, er zich ongevallen voordoen. In vele gevallen speelt persoonlijke verantwoordelijkheid, communicatie en bewustwording hierin een grote rol. In onze advisering wordt aan dit aspect vrijwel altijd aandacht besteed.
In ons cursus- en advieswerk, waarin we gedreven worden door de missie, hebben we een bepaalde visie.

Visie IAB Ingenieurs

Veiligheid is meer dan het opvolgen, interpreteren en naleven van regelgeving.
Veiligheid is een bewustwordingsproces wat zicht geeft op keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid.
Veiligheid heeft niets te maken met goed of fout.

Leren over veiligheid gaat het beste door het zelf te gaan doen!

Investeren in veiligheid is altijd de moeite waard.
Ir. A. Brakke

Strategie

De missie van IAB Ingenieurs is het inzetten van veiligheidsexpertise om het welzijn van mensen te waarborgen en te bevorderen.

Strategisch betekent dit dat we onze kennis, kunde en kracht inzetten om onze missie te vervolgen:

kennis
verspreiden, delen en toepassen van kennis op het gebied van veiligheid van producten, installaties, machines, etc. Onze kennis van normen, richtlijnen, wetgeving en veiligheid wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan onze missie. Wettelijke voorschriften, zoals CE-markering en Arbowet vormen veelal de aanleiding tot het inzetten van deze kennis. Al onze opleidingen, trainingen en cursussen hebben tot doel om de kennis zoveel mogelijk te delen.
kunde
het adviseren over wettelijke en menselijke aspecten in het kader van veiligheid. Het vertalen van kennis naar praktische situaties en het aandragen van oplossingen. Onze kunde is het inzicht in regelgeving, normeringen en wetgeving en het toepassen hiervan in de praktijk.
kracht
het samenvoegen van kennis en kunde en omzetten naar daadwerkelijk handelen. Dit betekent heldere rapportage en informatie. Actiepunten en adviezen worden samengevat en veelal inzichtelijk gemaakt met behulp van foto’s. De relatie naar wetgeving en normen nemen we op in een bijlage. Voor geïnteresseerden kan daar de relatie worden teruggevonden naar wetgeving.
Daar waar van toepassing gaan we nog een stap verder door contact te leggen of te overleggen met Solution Partners.

De doelstelling van IAB Ingenieurs is:

  • bedrijven ondersteunen en adviseren bij de invoering van wetgeving middels het geven van opleidingen, trainingen en cursussen
  • het praktisch en inzichtelijk maken van de eisen uit de wetgeving
  • fabrikanten beveiligen tegen aansprakelijkheid door bewustwording van regels en voorschriften
  • bedrijven adviseren bij de toepassing van de Arbo-wet door het geven van trainingen en cursussen op het gebied van machineveiligheid, elektrische veiligheid en explosieveiligheid
  • delen van kennis door het geven van trainingen en opleidingen