Wat is een verificatiedossier volgens ATEX en wat moet daar in opgenomen worden?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Bij de installatie van elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke gebieden hoort ook het opstellen van een verificatiedossier. De IEC 60079-14 beschrijft wat er allemaal in dat dossier aanwezig dient te zijn.

Is dit verificatiedossier dan hetzelfde als een explosieveiligheidsdocument?
Nee, een explosieveiligheidsdocument omvat meer, o.a. de zonering en het organisatorische aspect dient veel breder te worden beschreven in het explosieveiligheidsdocument.

Het verificatiedossier, zoals dat is beschreven in de IEC 60079-14 is gericht op elektrische installaties in explosiegevaarlijke gebieden. Naast de documentatie, zoals deze verplicht is voor niet-gevaarlijke gebieden, dient het verificatiedossier de volgende informatie te bevatten, voor zover van toepassing (bron: IEC 60079-14 §4.2):

A. Omgeving

 • Documenten met betrekking tot de gevarenzone-indeling (zie IEC 60079-10-1 en IEC 60079-10-2) met situatieschetsen waarop de gevarenzone-indeling en de omvang van de gevaarlijke gebieden zijn weergegeven, met inbegrip van de zone-indeling (en de maximale toegelaten dikte van de stoflagen indien het gevaar het gevolg is van stof).
 • Beoordeling van de gevolgen van het optreden van ontsteking.
 • Gasgroepen en stofgroepen.
 • Temperatuurklasse of ontstekingstemperatuur van het desbetreffende gas of de desbetreffende damp.
 • De materiële kenmerken, zoals elektrische weerstand, de minimale ontstekingstemperatuur van de stofwolk, de minimale ontstekingstemperatuur van de stofafzetting en de minimale ontstekingsenergie van de stofwolk.
 • Uitwendige invloeden en omgevingstemperatuur.

B. Apparatuur

 • Handleidingen van de fabrikant voor de keuze, installatie en inspectie voor eerste inbedrijfstelling.
 • Documenten voor elektrisch materieel met voorwaarden voor het gebruik, bijvoorbeeld materieel waarvan de certificaatnummers zijn voorzien van het achtervoegsel ‘X’.
 • Een document dat het intrinsiek veilige systeem beschrijft.
 • Details van elke relevante berekening, bijvoorbeeld van spoeltijden voor instrumenten of analyseruimten.
 • Verklaring van de fabrikant of deskundige persoon.

C. Installatie

 • Informatie die noodzakelijk is voor een correcte installatie van het geleverde materieel in een vorm die geschikt is voor het personeel dat voor deze activiteit verantwoordelijk is (zie de aanwijzingen in IEC 60079-0).
 • Documentatie met betrekking tot de geschiktheid van het materieel voor het gebied en de omgevingsomstandigheden waaraan het wordt blootgesteld, bijvoorbeeld temperatuurwaarden, beschermingswijze, IP-waarde, corrosievastheid.
 • Schema’s waarop de typen en nadere gegevens van elektrische leidingen en toebehoren zijn weergegeven.
 • Documenten met selectiecriteria voor kabelinvoersystemen die aantonen dat wordt voldaan aan de eisen voor de desbetreffende beschermingswijze.
 • Tekeningen en schema’s met betrekking tot de identificatie van stroomketens.
 • Verslagen van de inspectie voor eerste inbedrijfstelling.
 • Verklaring van installateur/erkend persoon, waaruit de kwalificatie blijkt van de bekwaamheid van de personen met betrekking tot het ontwerp, keuze en opstelling van het materieel.

Het verificatiedossier kan worden beschouwd als een soort technisch dossier van de installatie. Het verificatiedossier kan worden gezien als een onderdeel van het explosieveiligheidsdocument. Het explosieveiligheidsdocument omvat meer zaken, denk aan:

 • Beschrijving van de arbeidsplaats en de aanwezige werkplekken.
 • Beschrijving van de procedés en activiteiten van het bedrijf.
 • Beschrijving van de gebruikte stoffen.
 • Weergave van de resultaten van de risicobeoordeling.
 • Weergave van de technische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar.
 • Weergave van de organisatorische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar.
 • Verantwoordelijkheden.
 • Coördinatieverplichting.

Het verificatiedossier geeft hoofdzakelijk een weergave van de technische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar.