Zijn smartphones toegestaan in gevarenzones?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Het antwoord is: nee, normale smartphones zijn niet toegestaan in gevarenzones en zeker niet meer na de wijziging van het Arbobesluit in 2020. Mede aanleiding tot de wijziging van het Arbobesluit in 2020 is onderstaande casus.

Naar aanleiding van een inspectie door de Arbeidsinspectie heeft de Rechtbank geoordeeld (19-03-2018) dat normale smartphones zouden zijn toegestaan in gevarenzones. Voorwaarde hierbij is wel dat de smartphones moeten voldoen aan de essentiële eisen uit de ATEX 114 richtlijn: bijlage I (of ATEX 95 voor 2016: bijlage II).

In 2015 heeft de Arbeidsinspecteur een boete opgelegd vanwege het gebruik van normale smartphones in gevarenzones. Deze smartphones waren niet voorzien van een Ex-markering en voldeden niet aan het Warenwetbesluit explosieveilig materieel. De werkgever is het hier niet mee eens en gaat in beroep.

De werkgever stelt zich op het standpunt dat smartphones met Ex-markering niet verplicht zijn, omdat in artikel 3.5.e, aanhef en onder e van het Arbobesluit de mogelijkheid wordt geopend om door middel van “andere eisen” te komen tot een veilige werkomgeving.

Smartphones moeten worden gebruikt overeenkomstig de categorieën als bedoeld in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel. Hieruit volgt dat de smartphones van de werkgever moeten voldoen aan de eisen van bijlage II van de ATEX 95 richtlijn* maar dat het niet noodzakelijk is dat de telefoons zijn voorzien van een daartoe strekkende CE-markering. Is die markering er wel dan bestaat er een rechtsvermoeden dat de telefoons voldoen aan de eisen van bijlage II van de richtlijn.

Bij het ontbreken van een dergelijke markering rust op de werkgever de bewijslast om aan te tonen dat de telefoons voldoen aan de eisen van bijlage II van de richtlijn.
Naar het oordeel van de rechtbank betekent dit niet dat daarmee een lager beschermingsniveau is toegestaan bij het gebruik van apparatuur dat niet de betreffende CE-markering, gevolgd door een Ex-codering, heeft. Er zal immers nog steeds moeten worden voldaan aan de fundamentele eisen die gesteld worden in bijlage II van de richtlijn.

Uiteraard schept bovenstaande uitspraak veel verwarring en derhalve is het Arbobesluit aangepast. Nu is nog duidelijker neergezet, dat indien een apparaat in Ex uitvoering te verkrijgen is, dat dit ook moet worden gebruikt in gevarenzones.