Is het verplicht om een ATEX verantwoordelijke aan te stellen?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de aard en de omvang van het bedrijf, maar de volgende vragen kunnen gesteld worden:

  • Is (zijn) er een terzake deskundig persoon (personen) voor explosieveiligheid aangewezen ?
    • Verifieer welke criteria het bedrijf heeft gehanteerd voor de terzake deskundig persoon.
    • Verifieer of deze perso(o)n(en) de explosieveiligheid van de gehele installaties heeft (hebben) gecontroleerd voor de eerste in bedrijfstelling en / of bij iedere belangrijke wijziging, uitbreiding of verbouwing.
  • Opmerking: Een terzake deskundig persoon mag ook een externe zijn.
  • Opmerking: Met de uitvoering van deze controle worden personen belast, die door hun ervaring en/of beroepsopleiding deskundig zijn op het gebied van de explosieveiligheid. (De term ‘deskundig persoon’ is in de Arbowet onbenoemd, maar er moet door het bedrijf wel invulling aan worden gegeven).

Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat zeker bij de bedrijven met omvangrijke risico’s (zoals de BRZO of Seveso bedrijven) een ATEX verantwoordelijk of deskundige aangesteld moet worden.

Bij bedrijven met een flink aantal gevarenzones is het eveneens aan te bevelen om een ATEX verantwoordelijke aan te wijzen. Het vakgebied van ATEX is dusdanig complex, dat het aanwijzen van een persoon hiervoor wenselijk is.

Bij de kleinere bedrijven kan de preventieadviseur de rol van ATEX verantwoordelijke invullen.

De volgende vraag kan natuurlijk gesteld worden: welke opleidingseisen worden er gesteld aan een ATEX deskundige? Personen moeten door ervaring en / of beroepsopleiding deskundig zijn op ATEX gebied.

Vanuit onze visie moet een ATEX deskundige past het volgende:

  • Voor alle bedrijven minimaal niveau Ex 001
  • Voor bedrijven met veel gevarenzones, BRZO of Seveso bedrijven het niveau ATEX Master (ExMA)