Hoe ziet een goede ATEX werkinstructie er uit?

Let op! Berichten kunnen verouderd zijn, controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Medewerkers en contractors dienen te worden voorgelicht over de risico’s die werkzaamheden met zich meebrengen. In het kader van ATEX dient deze voorlichting specifiek de explosierisico’s en de genomen maatregelen te bevatten. Maar hoe ziet een ATEX werkinstructie eruit? En hoe organiseer je dat als werkgever? Dit is niet bij wet vastgelegd. Wel dient de instructie doeltreffend te zijn.

Een ATEX werkinstructie moet doeltreffend zijn

Artikel 8 van de Arbowet geeft het volgende aan: De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.

De ATEX werkinstructie dient duidelijk en begrijpelijk te zijn voor de medewerkers. Daarom moet op zijn minst kenbaar worden gemaakt waar en welke ATEX zones aanwezig zijn én welke maatregelen zijn genomen om explosies te voorkomen.

De ATEX 153 richtlijn geeft in bijlage II punt 1.1. de volgende informatie rondom voorlichting en instructie: De werkgever verschaft werknemers die werkzaam zijn op plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen, voldoende en passende opleiding met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar.

Breng ATEX werkinstructies helder in kaart

Voorafgaand aan het verstrekken van ATEX werkinstructies dienen de organisatorische maatregelen duidelijk zijn. Daarnaast dienen instructies helder in kaart te worden gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Mag er een mobiele telefoon mee in de ATEX zone?
  • Is het dragen van een smart-watch toegestaan?
  • Kan ik een tablet meenemen in de ATEX zone?
  • Moet men anti-statische kleding dragen?
  • Is een gasdetectiemeter verplicht?

De informatie moet duidelijk, zeker niet te omvangrijk en begrijpelijk zijn voor werknemers.

Hulpmiddelen voor een doeltreffende ATEX werkinstructie

De inzet van hulpmiddelen levert een grote bijdrage aan een doeltreffende ATEX werkinstructie. Hiervoor zijn verschillende vormen denkbaar, zoals:

  • Een instructiekaart met een korte en overzichtelijke opsomming van instructies.
  • Een korte workshop.
  • Een instructie in de vorm van een korte video.
  • Een ATEX app op de telefoon.
  • Een e-learning.